Veilingvoorwaarden online veiling

1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de Online Kerstveiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via de stichting Kerstveiling Marienheem aangeboden paarden, voorwerpen alsmede op de verhouding tussen de Stichting Kerstveiling Marienheem en een verkoper of koper.
1.2 Op deze veilingvoorwaarden, alsmede de in artikel 1.1 vermelde overeenkomsten en rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).
1.3 De veilingvoorwaarden zullen kenbaar gemaakt worden aan de online veiling bezoeker via de online veiling website van de Kerstveiling.
1.4 Aan de in artikel 2.1 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen komt in deze veilingvoorwaarden de daaronder vermelde betekenis toe.

BEGRIPPEN
1. KOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de Online veiling.
2. STICHTING: De Stichting Kerstveiling Marienheem
3. VERKOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen, paard of voorwerp tijdens de Kerstveiling.

  VEILING
  3.1 De veiling wordt georganiseerd door de stichting Kerstveiling Marienheem.

  KOOPOVEREENKOMST
  4.1 De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de stichting te voldoen.

  DE WIJZE VAN VEILING
  5.1 De veulens, paarden, voorwerpen worden online bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens, paarden, voorwerpen vindt in catalogus volgorde plaats. De online veilingmeester het recht om zonder opgave van redenen personen als koper te weigeren.
  5.2 Het bieden geschiedt door het bieden via het online veilingsysteem  De stichting c.q. de online veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.
  5.3 Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod online wordt geboden. Wanneer wordt geboden/gekocht in opdracht van een derde, is de bieder/koper – naast zijn eventuele opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die voortvloeien uit het ter veiling bieden / kopen. Iedere bieder / koper dient zich voor te kunnen starten met bieden eerst online te registreren deze registratie dient naar waarheid ingevuld te worden. 

  VEILINGKOSTEN
  6.1
  Voor koper bedragen de veilingkosten 10% van de (afgeslagen) koopsom + 21% btw over de veilingkosten. Tenzij anders vermeld bij het veulen, paard, voorwerp.

  OMZETBELASTING
  8.1 Alle paarden die worden verkocht zijn marge paarden tenzij anders wordt vermeld en of aangegeven.

  BETALING, RISICO-OVERGANG & AFLEVERING
  9.1. Na gunning van het te veilen veulen,paard, voorwerp krijgt de koper online de factuur gemaild en zal er contact met de koper opgenomen worden waar men overleg kan hebben over de betaling en over transport.
  9.2 Koopsom + veilingkosten dient 5 dagen na facturatiedatum betaald te zijn.
  9.3 Bij paarden, voorwerpen gaat het risico van het paard te allen tijde direct over van de verkoper op de koper op het moment van afslaan op het online systeem. Het paard komt vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper. 
  9.4 Levering van het paard kan in overleg met de Stichting Kerstveiling geregeld worden. 
  9.5 Indien koper niet tijdig aan betalings verplichting (of anders dan is afgesproken) voldoet heeft de stichting het recht een direct opeisbare boete ad € 2.500,- (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro), vermeerderd met een boete ad € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro) voor elke dag dat deze nalatigheid voortduurt.
  9.6 De stichting Kerstveiling biedt de koper de mogelijkheid om het gekochte paard per direct te verzekeren, dit kan men zelf regelen na het online afslaan van het paard door een mail te sturen naar Stichting Kerstveiling of kenbaar maken tijdens het telefonisch contact die na het online afslaan zal plaats vinden.

  NIET VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST
  10.1 Indien koper van oordeel is, dat het veulen/paard na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen, indien hij verkoper daarvan niet binnen 3 weken nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.
  10.2 Wanprestatie zijdens koper, wanneer koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht, te zijner keuze en beslissing, om dan wel nakoming van de verplichtingen te vorderen, dan wel de koopovereenkomst, te ontbinden. In beide gevallen verbeurt de koper ten behoeve van de verkoper een eenmalige boete van een bedrag ad € 2.500,00 ineens, onverminderd het recht van deze laatste om schadevergoeding te vorderen, zulks uitsluitend na bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld. Ingebrekestelling moet geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen.

  UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
  11.1 De stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van kopers, verkopers en derden, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen.

  GESCHILLEN
  12.1 Op het moment dat er sprake is van een geschil tussen koper/ verkoper/stichting wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank. In het geval één der partijen gevestigd is of beide partijen gevestigd zijn buiten Nederland is de rechtbank Noord-Nederland bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

   

  Meer informatie?

  Neem contact op!